สมาคมผู้ปกครองและครู

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท

Please select a module
หมดเขต
Link

acpt60

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท
1.    รศ.ดร.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์    นายกสมาคมฯ
2.    ทันตแพทย์บุญชู  สุรีย์พงษ์    อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
3.    นายสำราญ  เจริญพักตร์    อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
4.    นางแสงระวี  วาจาวุทธ        หาทุนสมาคมฯ
5.    นายสุเมธ  กีรติไกรนนท์    ผู้ช่วยฝ่ายหาทุนสมาคมฯ
6.    นางรุ่งรัศมี  ประทุมวัน    พัสดุสมาคมฯ
7.    นายรักชน  ศักดิ์ไพศาล        นายทะเบียนสมาคมฯ
8.    นางกรรณิการ์  อัครพุทธิพร     ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมฯ
9.    นางยุพา  ฤกษ์พจนี           บรรณารักษ์สมาคมฯ
10.    นางสาวศศิธร  เขียวกอ     ผู้ช่วยบรรณารักษ์สมาคมฯ
11.    นางลักขณา  กลิ่นเฟื่อง    ผู้ช่วยบรรณารักษ์สมาคมฯ
12.    นางสาวจารุ วงษ์เซ็น     ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
13.     นางสาวกนกพร  ราชวัตร      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
14.    นายสหพัฒน์  ไตรรัตนวนิช    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
15.    นางนิตยา  จิวรวิวัฒน์         ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
16.    นางสาวศรีสมร  เพ็ญไพบูลย์        ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
17.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ  ฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
18.    นางนาวินี  โกวิทวิบูล    ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
19.    นางวัณลา  บำรุงญาติ        ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาคมฯ
20.    นางนาตยา  สีทับทิม      ปฎิคมสมาคมฯ
21.    นายบงกช  จันทร์พาหิรกิจ     ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมสมาคมฯ
22.    นางณัฐา  ซิ้มสมบูรณ์ผล       ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สมาคมฯ
23.    นางทิพวัลย์  มากกุญชร    ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
24.    นายอนุชา  เทวานฤมิตรกุล      ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
25.    นายอภิคม  ศิริรัตน์มงคล       ฝ่ายกฎหมายสมาคมฯ
26.    ว่าที่ ร.ต.เกษม  มโนสันติ์    เหรัญญิกสมาคมฯ
27.    นางนันทกาญจน์  งามสิริเดชาวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
28.    นางสาวกาญจนา  เชาวลิต    ผู้ช่วยเหรัญญิก
29.    นายอำนวย  พุทธมี    เลขาธิการสมาคมฯ
30.    นางเตือนใจ  วสเกษม    ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่