มูลนิธิปัญญาวระภิญโญ

มูลนิธิปัญญาวระภิญโญ

Please select a module
หมดเขต
Link

 ประวัติความเป็นมา

       การก่อตั้ง

       มูลนิธิปัญญาวระภิญโญ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2509 โดยมี สิบเอกปรีชา วระภิญโญ เป็นประธานกรรมการผู้ริเริ่ม 
และบริจาคเป็นทุนเดิม 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512

       วัตถุประสงค์

       เพื่อส่งเสริมการศึกษา และสวัสดิการแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไท และเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณกุศลอื่นๆ

       กรรมการก่อตั้งมูลนิธิ มีจำนวน 8 คน คือ

 1. สิบเอกปรีชา วระภิญโญ            ประธานกรรมการ
 2. พ.ต.ท.ศักดิ์ระพี ปรักมะกุล       รองประธานกรรมการ
 3. พ.ต.ท.ทศ ธรรมกุล                กรรมการ
 4. นายสนอง บุลนิ่ม                   กรรมการ
 5. นายบุญเลิศ บุญยืน                กรรมการ
 6. นายมณี จรโณทัย                  กรรมการ
 7. นายวินัย ประสิทธิ์ศุภพร           กรรมการและเหรัญญิก
 8. นางศรีสวัสดิ์ รัตนวราห             กรรมการและเลขานุการ

     คณะกรรมการมูลนิธิปัญญาวระภิญโญ ประจำปี 2561

 1. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  มโนสันติ์    ที่ปรึกษา    
 2. นายสมศักดิ์  เตชะเกษม    ประธานกรรมการ
 3. นายทวี  บัณฑิตวัฒนาวงค์    รองประธานกรรมการ
 4. นางพัชรี  มงคล        กรรมการ
 5. นางวัณลา  บำรุงญาติ    กรรมการ
 6. นายสำราญ  เจริญพักตร์    กรรมการ 
 7. นายสุเมธ  กีรติไกรนนท์    กรรมการ
 8. นายไชโย  สันติรัตนพงษ์    กรรมการ
 9. นางวาสิตา  อนุดิตย์        กรรมการ
 10. นางนาวินี  โกวิทวิบูล     กรรมการ
 11. นางเตือนใจ  วสเกษม     กรรมการ
 12. นางศิริพันธ์  รัตนารามิก    กรรมการ
 13. นางวรวรรณ  สุภาพงษ์    เหรัญญิก 
 14. นางจันทนา  ทองศรีงาม      เลขานุการ
 15. นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา    ผู้ช่วยเลขานุการ   

     กรรมการที่ปรึกษา

 1. นางดวงรัตน์ โอสถสงเคราะห์
 2. นางประสิทธิพร พรหมดิเรก
 3. นางศรีสมัย เลิศลักษณา
 4. นางสาวสมนึก รอดประเสริฐ
 5. นายวรวุฒิ อัครปรีดี
 6. นางระเบียบ กรินทสุทธิ์

 ผู้สอบบัญชี

       นางเกล็ดนที  มโนสันติ์

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่