ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

Please select a module
หมดเขต
Link

โรงเรียนพญาไท ตั้งอยู่เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 โทรศัพท์ 02 354 5251 โทรสาร 0 2354 5277 เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา    

                โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) รวมทั้งเปิดสอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-2) และการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา โดยมีลำดับพัฒนาการ ดังนี้

                พ.ศ.2484 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                พ.ศ.2494 เข้าร่วมปรับปรุงโรงเรียนกรุงเทพ-ธนบุรี เพื่อทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พ.ศ.2500 เปิดสอนเด็กเรียนช้าเป็นครั้งแรก

                พ.ศ.2503 ปรับเปลี่ยนจากการสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503

                พ.ศ.2506 โอนเข้าเป็นโรงเรียนส่วนกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา

                พ.ศ.2508 ได้รับงบประมาณขยายอาคารเรียนและห้องเรียน เริ่มทดลองสอนเด็กตาบอดร่วมกับเด็กปกติและเปิดห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน

                พ.ศ.2510 โอนนักเรียนส่วนหนึ่งให้กับโรงเรียนราชวินิต โดยทำการสอนที่โรงเรียนพญาไทเป็นการชั่วคราวและย้ายออกไปเมื่ออาคารเรียนใหม่เสร็จซึ่งตั้งอยู่ข้างหอประชุมกองทัพบก

                พ.ศ.2516 ยกเลิกการสอนนักเรียนตาบอดเรียนร่วม แต่เปิดสอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน

                พ.ศ.2517 ยกเลิกห้องเรียนเด็กเล็ก

                พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาอีกครั้งแต่ยุติการรับเด็กเข้าเรียนในปีต่อมาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

                พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                พ.ศ.2523 โรงเรียนพญาไทโอนจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมีชั้นพิเศษเรียนร่วม 2 ประเภทคือ เด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กบกพร่องทางสติปัญญา

                พ.ศ.2535 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียนพญาไท (7 กุมภาพันธ์ 2535) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด 50 ปี ทำให้โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2535

                พ.ศ.2541 นำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9002 จนได้รับการรับรองคุณภาพจาก 3 สถาบัน คือ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐาน EIT-CBO  แห่งประเทศไทย และสถาบันรับรองมาตรฐาน EAQA ของประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542

                พ.ศ.2542 ดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนและนำโรงเรียนเข้าเป็นโรงเรียนแกนนำการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

                พ.ศ.2543 จัดสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 56 เมตร เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม จนได้รับรางวัลสถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง และรางวัลพระราชทานเหรียญ “พฤกษานครา” ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองของกรุงเทพมหานคร

                พ.ศ.2546 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต และเปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยมาตรา 63 และมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546

                พ.ศ.2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชั้นนำด้วยระบบการเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

                กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนไทยไปอยู่กับครอบครัวประเทศสิงคโปร์และนักเรียนสิงคโปร์มาอยู่กับครอบครัวไทย ซึ่งนักเรียนพญาไทไปสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติจนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์  ผลสืบเนื่องทำให้มีการทำข้อตกลงและสัญญาเข้าร่วมโครงการ Twinning Program เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2551 ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่งของโรงเรียนพญาไท

                พ.ศ.2548 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนต้นแบบในการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนจะได้รับการบรรจุเป็นผู้บริหารสถานศึกษา

                -ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 3 ห้องเรียน พร้อมทั้งติดตั้งระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 200 เครื่อง

                -เริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้านละ 1 ห้องเรียน

                -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนพญาไทเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เด็กปฐมวัย

                พ.ศ.2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

                -เข้าร่วมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน  ระดับดีเยี่ยม

                -สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 2 ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย ประเมินคุณภาพจำนวน 14 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ประเมินคุณภาพจำนวน 14 มาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพ  ภาพรวมระดับดีมาก

                พ.ศ.2550 จัดสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง และห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนอีกทั้งยังได้รับการอนุมัติเงินจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพญาไท ในการปรับปรุงห้องสมุดจากขนาด 1 ห้องเรียน เป็นขนาด 4 ห้องเรียน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

                นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ (Ability Development Program) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียน

                พ.ศ.2551 ดำเนินการปรับปรุงสนามและถนนในบริเวณโรงเรียน ให้สามารถรองรับกับการใช้งานที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกำแพงด้านหน้าซึ่งเป็นป้ายชื่อโรงเรียนให้สวยงามทำให้สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวยงามขึ้น นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการ Mini English Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อหลักสูตร English Program ในระดับมัธยมศึกษา

                พ.ศ.2552 โรงเรียนพญาไท ปรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ปรับปรุงอาคาร 3 ให้เป็นตึกของหลักสูตร Mini English Program เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้ข้อสอบเทียบเคียง o-net กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

                พ.ศ.2553 โรงเรียนพญาไท ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เข้าร่วมโครงการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล พุทธศักราช 2553 (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้รับการคัดเลือกให้ส่งครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการทดลองใช้แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคัดเลือกผลงานจัดทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์นำเสนอร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                การดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการนิเทศงานทุกด้านอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการดำเนินงานของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรในชุมชน และผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี ด้วยบริบทของโรงเรียนพญาไท ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นศักยภาพและมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำบุตรหลานเข้ามารับการศึกษาเป็นจำนวนมากสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดว่า "โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" จึงเป็นหลักประกันว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพญาไทจะมีคุณภาพระดับสากลและเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษารับช่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก" ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15:00:31 น.
 
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนพญาไท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHYATHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  เลขที่ 306
ถนน :   ศรีอยุธยา
แขวง :
  ทุ่งพญาไท
เขต :
  เขตราชเทวี
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10400
โทรศัพท์ :
  0 2354 5251, 0 2354 5273 
โทรสาร :
  0 2354 5277
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทวาราวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราชเทวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :
  2 กม.
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15:15:18 น.

 

พระประจำโรงเรียน : พระพุทธรัตนวราหะ

 

สีประจำโรงเรียน : สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นนนทรี

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน


 คติพจน์โรงเรียน :
"จงตรงต่อเวลา"
(Be Punctual)

ปรัชญาโรงเรียน :
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)"
(Wisdom is the light of the world)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (School Vision) :
"โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข"

(Phyathai School is an organizations learning with commitment to develop the students to their full potential in
moving towards international standards and conjunction with the ability to live happlly in the context of Thai society
by adhering to philosophy of Suffieiency Economy.)

 คำขวัญประจำโรงเรียน (School Slogan) :
"ความรู้ดี มีคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ มาตรฐานระดับสากล"
(Knowledgeble, moral, steps forward academically towards International)

 เอกลักษณ์โรงเรียน (School Uniqueness) :
"เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"
(Learning are learning)

อัตลักษณ์โรงเรียน (School Identity) :
"ผู้เรียนเป็นผู้รู้จักคิด มีจิตสาธารณะ"
(Critical thinking and public mind)

คุณธรรมอัตลักษณ์ :
"มีวินัยดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบจิตอาสา มีความพอเพียง"

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่