วิสัยทัศน์

พิมพ์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพญาไท :

โรงเรียนพญาไท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
School Vision :
Phyathai School is an organizations learning with commitment to develop the students to their full potential in moving towards international standards and conjunction with the ability to live happlly in the context of Thai society by adhering to philosophy of Suffieiency Economy.

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร และหน่วยงานต่างๆ
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางความคิด มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถทางศิลปะ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
5. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาชาติ