วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน

วิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียน

        ห้องสมุดโรงเรียนพญาไท มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ทั้งด้านการให้บริการสื่อความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสนับสนุนโรงเรียนพญาไทสู่การเป็นองค์กรคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ  

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุดและการบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ห้องสมุดมีชีวิต และมีมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี

เป้าหมาย

         บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนพญาไท ได้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมในการบริการสื่อความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ มีทักษะการคิด  มีความกล้าคิด กล้าทำ เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้มุ่งสู่อาเซียน

 

โรงเรียนพญาไท (Phyathai School)
เป็นสถานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนพญาไท
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ค้นหา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : โรงเรียนพญาไท 

        เลขที่ 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 5251, 0 2354 5273 

โทรสาร : 0 2354 5277

เว็บไซด์โรงเรียน : www.phyathai.ac.th

อีเมล์ : phyathai_306@hotmail.com , phyathaischool@phyathai.ac.th

Facebookfacebook.com/phyathaischool

© 2017 Phyathai School. All Rights Reserved. Designed Content By Bhusit.net

แผนที่